Privatuma Politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs, Mobius CH SIA, Mobius M SIA, Mobius BO SIA,  kas atrodas Latvijā (turpmāk ‒ MOBIUS „mēs”, „mūs”), apņemamies aizsargāt jūsu privātumu, pastāvīgi uzlabojot savu pakalpojumu kvalitāti.

Šajā MOBIUS privātuma politikā (turpmāk ‒ „privātuma politika”) sniegta visa informācija par personas datu apstrādi (piem., vākšanu, izmantošanu, reģistrēšanu, glabāšanu vai nodošanu) saistībā arpersonas datiem, ko mēs varam iegūt no jums mūsu interneta platformās (tīmekļa vietnēs, lietotnēs, sociālajos tīklos) (turpmāk ‒ „MOBIUS platformas”) vai arī, kad jūs aizpildāt MOBIUS klienta reģistrācijas veidlapu („klienta veidlapu”).

JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA

Atkarībā no mūsu savstarpējās saziņas nolūka un veida mēs varam iegūt personas datus, kas attiecas uz jums kā identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk ‒ „personas dati”), kā arī citu informāciju, tostarpinformāciju, ko jūs mums sniedzat aktīvā veidā(piem., vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un/vai dzimšanas datums, tirdzniecības un norēķinu darījumu informācija un vēsture, informācija par jūsu izvēlēm un personīgajām un/vai profesionālajām interesēm, klientu apkalpošanas informācija). Mēs varam vākt arī cita veidainformāciju(kas uzskatāma par personas datiem), izmantojot automatizētus līdzekļus, vai netieši iegūt informāciju no jums vai trešo pušu tīmekļa vietnēm, vai sociālajiem tīkliem(piem., izmantotās pārlūkprogrammas nosaukums, jūsu ierīces veids). Jūsu personas datus mēs vācam (vai kā citādi apstrādājam), ja to apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos norādītos juridiskos pienākumus vai līgumiskās saistības, vai arī novērstu draudus sabiedriskajai drošībai, pārējos gadījumos ‒ tikai tad, kad saņemta jūsu skaidru piekrišanu šādai personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem piekrišanā norādītajā apjomā.

JŪSU PERSONAS DATU IZMANTOŠANA UN GLABĀŠANA

Mēs izmantojam jūsu sniegtos personas datus turpmāk aprakstītajiem nolūkiem.

 • Mārketinga aktivitātēm un tirdzniecības veicināšanai: personīgu ielūgumu uz MOBIUS rīkotajiem pasākumiem nosūtīšanai, kā arī jūsu interesēm un individuālajām vēlmēm atbilstīgai korporatīvajai un mārketinga komunikācijai (tostarp Chopard, Montblanc, Bang&Olufsen satura un jaunumu, dāvanu un katalogu sūtīšanai); MOBIUS jaunumu vēstuļu nosūtīšanai, lai jūs būtu viens no pirmajiem, kurš uzzina par jaunajiem izstrādājumiem, pasākumiem, iniciatīvām un atbilstīgi jūsu interesēm un individuālajām vēlmēm izstrādātajiem pakalpojumiem.
 • Komercdarbības nodrošināšanai: jūsu pasūtījumu un pirkumu apstrādei, piegāžu nodrošināšanai, kā arī klientu apkalpošanas servisa pakalpojumu sniegšanai.
 • Atbalsta pakalpojumiem: informācijas sniegšanai par MOBIUS platformām, produktiem un pakalpojumiem; atbildēšanai uz jūsu pieprasījumiem; MOBIUS platformu administrēšanai, uzturēšanai un optimizēšanai, kā arī atbalsta un aizsardzības pakalpojumiem.
 • Juridisko pienākumu izpildei: krāpšanas un citu aizliegtu vai nelegālu aktivitāšu novēršanai, MOBIUS platformu, veikalu un biroju drošības un aizsardzības garantēšanai; prasību izpildei attiecībā uz norēķinu un grāmatvedības kārtošanu, kā arī citu normatīvajos un tiesību aktos noteikto pienākumu, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pienākumu, izpildei.

Ja vien tiesību aktos nav noteikts cits termiņš vai nav radušies kādi īpaši svarīgi iemesli, mēs glabājam vai citādi apstrādājam jūsu personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams atkarībā no šeit iepriekš minētajiem datu apstrādes nolūkiemun jūs neatsaucat savu piekrišanuattiecīgo datu apstrādei (vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem) vai neīstenojat savas tiesības „tikt aizmirstam”pirms minētā laikposma beigām (izmantojot jebkuru no turpmāk sadaļā „Kā sazināties ar mums” minētajiem saziņas veidiem). Jūsu personas datu glabāšana tiks nodrošināta atbilstīgi normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un tās piemērošanas izmaksas.

JŪSU PERSONAS DATU NODOŠANA UN APMAIŅA

Mēs apmaināmies ar jūsu personas datiem MOBIUS uzņēmumu ietvarosun ar trešajām pusēm tikai šādos atsevišķos gadījumos:

 • ar pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz atbalsta pakalpojumus mūsu komercdarbības nodrošināšanai (piem., piegādā preces, nodrošina maksājumu autorizāciju, piedalās pasākumu organizēšanā vai nosūta Chopard, Montblanc, Bang&Olufsen jaunumu vēstules, pārvalda un veic MOBIUS platformu uzturēšanu, mazina riskus, palīdz novērst krāpniecību un veicina uzticēšanos un drošību);
 • ar trešajām pusēm, kas var būt tiesa vai regulators, ja to paredz normatīvie akti, vai saistībā ar tiesībpamatotu prasījumu vai tiesvedību, vai arī, lai novērstu krāpšanu.

Mēs arī gaidām, ka minētās trešās puses garantēs konfidencialitāti un drošību, kā arī veiks atbilstīgus organizatoriskos un tehniskos pasākumus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mūsu pakalpojumu sniedzēji personas datus, ko mēs nododam viņu rīcībā, drīkst apstrādāt tikai, ievērojot mūsu norādījumus un noteiktos ierobežojumus.

Jebkāda jūsu personas datu nodošana trešajām valstīm (ārpus Latvijas un ES) tiek veikta tikai tad, kad kompetentās iestādes apstiprina, ka attiecīgajā valstī tiek nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis, vai arī mēs varam sniegt atbilstīgas garantijas. Jūs varat saņemt papildu informāciju par šīm garantijām, sazinoties ar mums (skat. turpmāk ‒ sadaļā „Kā sazināties ar mums”).

JŪSU TIESĪBAS

Informējam jūs, ka jums ir šādas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

 • tiesības pieprasīt piekļuvisavāktajiem personas datiem;
 • tiesības pieprasīt labotneprecīzus personas datus;
 • tiesības iebilstpret personas datu apstrādi (pilnīgi vai daļēji);
 • tiesības „tikt aizmirstam”, jo īpaši, ja vairs nepiekrītat (un jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā brīdī) savu personas datu apstrādei;
 • tiesības ierobežot personas datu apstrādi;
 • tiesības prasīt nosūtītjūsu personas datus uz citu elektroniskās apstrādes sistēmu;
 • tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde;
 • tiesības iesniegt sūdzībupersonas datu aizsardzību uzraugošajai iestādei.

Attiecībā uz šīm tiesībām var paredzēt izņēmumus vai ierobežojumus(piem., ja jūsu personas datu apstrāde tiek veikta sabiedrības drošības nolūkos vai glabāta juridisku vai līgumisku saistību izpildei), ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un tās piemērošanas izmaksas. Noteiktos gadījumos, pirms sākt jūsu pieprasījuma, kas sagatavots, īstenojot iepriekš minētās tiesības, apstrādi, mēs varam pārbaudīt jūsu identitāti.

KĀ SAZINĀTIES AR MUMS

MOBIUS pārzinis ir uzņēmums „MOBIUS CH” SIA, Elizabetes ielā 69, Rīga, Latvija, LV-1050.Ja vēlaties īstenot kādas šajā privātuma politikā aprakstītās tiesībasvai jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums:

izmantojot veidni „Sazinieties ar mums” (http://www.mobius.lv/lv/contacts); rakstot MOBIUS datu aizsardzības speciālistam uz adresi: Elizabetes iela 69, Rīga, Latvija, LV-1050); vai parakstot piekrišanas atsaukumu klienta reģistrācijas veidlapā (tikai piekrišanas atsaukšanai).

CITI NOTEIKUMI

MOBIUS mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko MOBIUS nenes atbildību.

MOBIUS ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot MOBIUS mājaslapā.

Augšā